Mevrouw, mijnheer, 

  

Zoals beloofd informeren we u verder over de mogelijkheden om uw familieleden uit Afghanistan over te brengen naar België. 

  

We hadden hierover een overleg met het kabinet van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie vorige week vrijdag en daaruit is het volgende gebleken: 

  

 1. Gezinshereniging is mogelijk met uw partner en minderjarige kinderen als u zelf Belg bent of over een verblijfsvergunning voor België beschikt. 
 2. Zij zullen zich persoonlijk moeten aanbieden op het VSF-kantoor in Islamabad om het visum aan te vragen.  We hebben gevraagd of de aanvraag eventueel digitaal zou mogen ingediend worden, maar daar moet nog over nagedacht worden. 
 3. Om het visum te krijgen moet een paspoort voorgelegd worden.  Als uw familielid dat niet heeft moeten we uitleggen waarom dat zo is en vragen om het visum toe te staan zonder paspoort.  Dat zal niet eenvoudig zijn.  We raden u dus aan toch te proberen dat paspoort te bekomen. 
 4. Hetzelfde geldt voor de officiële documenten, zoals geboorteaktes of huwelijksaktes.  Die moeten afgestempeld zijn door het ministerie van buitenlandse zaken in Afghanistan.  Ook hier werd ons gezegd dat als deze documenten niet voorgelegd kunnen worden we moeten uitleggen waarom dat zo is en wordt gevraagd andere bewijsstukken voor te leggen. 
 5. U zelf moet bewijzen dat u vast werk heeft, minstens 1.620 euro netto per maand verdient en voldoende plaats heeft voor uw gezin.  Als u aan één van deze voorwaarden niet zou voldoen dan moeten we daar ook een uitleg voor hebben. 
 6. Andere familieleden, zoals uw ouders, broers of zussen kunnen een humanitair visum aanvragen.  Wie zo’n humanitair visum zal krijgen is nog niet zo duidelijk, alleszins zal een bijzondere ‘kwetsbaarheid’ moeten bewezen worden.  Zo zouden zussen die studeren, alleen wonen of voor Westerse organisaties gewerkt hebben eventueel wel in aanmerking komen.  Ook familieleden met een handicap of een ziekte zouden dit visum kunnen krijgen, net als familieleden die voor Westerse bedrijven of leger gewerkt hebben. 

  

Het is op dit ogenblik niet duidelijk hoe lang het zal duren vooraleer een beslissing kan genomen worden over de aanvraag, maar men heeft ons verzekerd dat men er alles zal aan doen om deze aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. 

  

U kan deze aanvraag zelf voorbereiden en door uw familieleden laten indienen op de visumdienst.  We kunnen u daar ook bij helpen als u dat wil.  In dat geval geven we u een afspraak om te bespreken wie u naar België wil laten komen en bezorgen we u een lijst met documenten die u zou moeten verzamelen. 

  

Als u die heeft dan kijken we deze na en helpen we u met het invullen van het aanvraagformulier. Als we denken dat het dossier volledig is mag u het overmaken aan uw familielid, die het dan kan gaan afgeven op het VSF-kantoor in Islamabad.  Mochten er zich daar moeilijkheden voordoen kan u ons dat laten weten en kunnen we trachten tussen te komen. 

  

De bijstand die ons kantoor u kan geven is niet pro Deo.  We moeten hiervoor een ereloon vragen.  Dat wordt gerekend aan 100 euro per uur, excl. BTW en administratiekosten.  Om het dossier te kunnen opstarten wordt een voorschot gevraagd van 500 euro, met 21% BTW daarbij komt dat op 605 euro.  Voor alle duidelijkheid willen we er u op wijzen dat we geen garanties kunnen bieden.  Het is niet omdat u ons betaalt dat het visum zeker in orde komt.  We kunnen alleen beloven dat we alles zullen doen om er voor te zorgen dat het wel in orde komt.  Dat doen we met het hele kantoor.  Elke medewerker die u te zien  of te horen krijgt is goed op de hoogte van de afspraken en weet wat er moet gebeuren. 

  

Als u onze hulp wil dan kan u alvast proberen zoveel mogelijk documenten te verzamelen.  U kan ons vervolgens bellen of mailen om een afspraak te maken op het nummer 03/232.19.60 of op info@antigone-advocaten.be 

Madam, Sir, 

 

 As promised, we will inform you further about the possibilities to transfer your relatives from Afghanistan to Belgium.  


We had a consultation with the Cabinet of the State Secretary for Asylum and Migration on this subject last Friday and the following emerged from it:  1. Family reunification is possible with your partner and minor children if you yourself are Belgian or have a residence permit for Belgium. 
 2. They will have to present themselves in person at the VSF office in Islamabad to apply for the visa.  We have asked if it would be possible to submit the application digitally, but that is still under consideration. 
 3. In order to get the visa, a passport has to be presented.  If your relative doesn't have one, we have to explain why and ask to allow the visa without a passport.  This will not be easy.  So we advise you to try to get the passport anyway. 
 4. The same goes for official documents, such as birth certificates or marriage certificates.  These have to be stamped by the Ministry of Foreign Affairs in Afghanistan.  Here too, we were told that if these documents cannot be presented, we have to explain why and are asked to present other evidence. 
 5. You yourself must prove that you have a permanent job, earn at least EUR 1,620 net per month and have enough space for your family.  If you do not meet one of these conditions, we will also need an explanation. 
 6. Other family members such as your parents, brothers or sisters can apply for a humanitarian visa.  It is not yet clear who will receive such a humanitarian visa, in any case a special 'vulnerability' will have to be proven.  For example, sisters who study, live alone or have worked for Western organisations may be eligible.  Family members with a disability or illness could also be granted this visa, as could family members who have worked for Western companies or the army. 

 It is not clear at this time how long it will take before a decision can be made on the application, but we have been assured that every effort will be made to process these applications as quickly as possible. 


You can prepare this application yourself and have your family members submit it to the visa office.  We can also help you with this if you wish.  In that case, we will give you an appointment to discuss who you want to come to Belgium and we will provide you with a list of documents you should collect. 


If you have it, we will check it and help you fill in the application form. When we think the file is complete you can hand it over to your family member, who can then drop it off at the VSF office in Islamabad.  If there are any difficulties there, please let us know and we will try to intervene. 


The assistance that our office can give you is not pro bono.  We have to charge a fee for this.  This is charged at EUR 100 per hour, excluding VAT and administration costs.  In order to be able to start the case, an advance payment of 500 Euros is required, plus 21% VAT, which comes to 605 Euros.  For the sake of clarity, we would like to point out that we cannot offer any guarantees.  It is not because you pay us that the visa will definitely be granted.  We can only promise that we will do everything we can to make sure it will be done.  We do this with the entire office.  Every employee you see or hear is well informed about the arrangements and knows what needs to be done. 

If you want our help, you can try to gather as many documents as possible.  You can then call or e-mail us to make an appointment on the number 03/232.19.60 or on info@antigone-advocaten.be. 

Copyright © Alle rechten voorbehouden